096.365.80.81. - 0589310654

moitruongmh@gmail.com

Hệ thống tái chế và xử lý linh kiện điện tử